CRVX I (COR-PVS)
Bronze mit eingegossenem Nagel, h 19 cm 1991